Vrúcnosť a čin alebo Kierkegaardovské meditácie

Autor:
ISBN: 978-80-88700-78-4
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2012
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 176 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Autor sa v piatich hlavných častiach knihy pokúsil načrtnúť obraz tých aspektov diela Sørena Kierkegaarda, ktoré môžu inšpirovať aj dnešného čitateľa k zamysleniu nad problémami vzťahu človeka a Boha, života a smrti, jednotlivca a spoločnosti, ironického a poetického pohľadu na skutočnosť, ale aj východného a západného obrazu sveta v kontexte existencialistickej filozofie. Podľa autora sú Kierkegaardove neraz rozporuplné pohľady na ľudskú existenciu pre dnešného záujemcu výzvou i víziou zároveň. Autor sa nevyhýba kontroverzným prvkom v odkaze slávneho dánskeho mysliteľa devätnásteho storočia, hľadá však ich pozitívne vyznenie v duchovnej energii, ktorá napĺňa podstatné dimenzie človeka. Kniha obsahuje teoretické úvahy, ktoré súvisia s výsledkami dlhoročných bádateľských aktivít autora venovaných filozofickému mysleniu devätnásteho storočia v Európe, ale osobitne tých, ktoré nadväzujú na autorove iniciatívy v oblasti skúmania existencialistickej filozofie. Kniha je ilustrovaná historickými artefaktami

Obsah:
Predhovor
Namiesto úvodu: Kierkegaard v kontextoch
Teologický diskurz alebo Boh a existencia
Tanatologický diskurz alebo Nevysvetliteľnosť smrti
Literárny diskurz alebo Irónia a poézia
Orientalistický diskurz alebo Kierkegaard v indickej reflexii
Sociologický diskurz alebo Úbohosť doby, v ktorej žijeme
Záver
Resumé
Literatúra

Dalimír Hajko: prof. PhDr. DrSc., filozof, kulturológ, univerzitný pedagóg, autor mnohých vedeckých monografií, štúdií a esejí. Hlavnou témou jeho prác je hľadanie filozofickej odpovede na otázky existencie človeka ako individuality v rôznych spoločenských súvislostiach.
Roman Králik:Doc. PhDr. PhD., predseda Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku, riaditeľ Central European Research Institute of Søren Kierkegaard, lektor knihy