Úvod do indickej filozofie (hodnoty a východiská)

Autor:
ISBN: 978-80-88700-70-8
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2008
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 242 strán

9,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Publikácia je v slovenskom kultúrnom kontexte východiskovou monografiou, v ktorej autor odhaľuje čitateľovi nielen základný hodnotový systém starej indickej filozofie, ale aj jej presahy do života a myslenia západnej civilizácie, formovania názorov, hľadania a nachádzania zmyslu a podstaty nášho života. „Pravdepodobne túžba po harmónii a pokoji láka západných priaznivcov Indie, aby vyjadrili svoje sympatie k tejto vzdialenej krajine, k jej ľuďom, k jej minulosti a určite aj k jej starobylej, no stále živej filozofii, ktorá je kvintesenciou nielen dávnej múdrosti, ale azda aj zdrojom nových možností usporiadať svoj vzťah k prírode a vzťahy medzi ľuďmi navzájom. Inšpiratívnosť indického myslenia, jeho jednoduchá odovzdanosť zákonom večnosti, silnejším než je akýkoľvek zákon či problém našej prítomnosti, prostá dôvera v silu puta, ktoré nás, teba aj mňa, spája s nekonečným vesmírom, fascinuje i dnes mnohých mysliacich ľudí v euroamerickom kultúrnom priestore...“, píše autor, ktorého základnou témou jeho prác je hľadanie filozofickej odpovede na otázky existencie človeka ako idividuality v spoločenských súvislostiach. Indickej filozofii ako historickému fenomému s možným presahom na potreby súčasného človeka sa autor venuje od šesťdesiatych rokov.

Obsah:
Slovo na úvod
Upanišády a začiatky filozofie
Hľadanie „najvyššej pravdy“ vo védskych textoch
Hlavné myšlienky upanišád
Brahma a átman
Človek a podstata sveta
Polemiky s materialistami
Bhagavadgíta a jej koncepcia človeka
Posolstvo dnešku
Bhakti, Íšvara a ľudská aktivita
Mókša, boh v človeku a transcendentno
Smrť
Ideál mudrca
Povinnosť a zodpovednosť ako zákon
Zavŕšenie alebo obrat?
Cesty hinduizmu – daršany
Sánkhja
Jóga
Vaišéšika
Njája
Mímánsa
Védánta
Etika staroindických materialistov
Čarvákovci a ich nasledovníci
Ontologické a gnozeologické východiská
Koncepcia človeka
Človek ako účel sebe samému
Džinizmus
Minulosť a prítomnosť džinizmu
Otázka náboženskosti džinizmu
Univerzálny dualizmus a džinistická koncepcia človeka
Etika džinizmu
Soteriológia
Raný buddhizmus
Historické súvislosti
Buddhistický kánon
„Stredná cesta“ a štyri ušľachtilé pravdy
Kvalita života a ušľachtilá osemdielna cesta
Skandha
Autonómna morálka
Pravdivé poznanie sveta - aktuálne dimenzie buddhizmu
Dva príklady druhého života klasickej indickej filozofie
Dhirendra Mohan Datta a idea „dobrého štátu“
Sarvepalli Rádhakrišnan a „náboženstvo ducha“ Arthur Schopenhauer a indická filozofia

Dalimír Hajko (1944): prof. PhDr. DrSc., filozof, kulturológ, univerzitný pedagóg, autor mnohých vedeckých monografií, štúdií a esejí. Hlavnou témou jeho prác je hľadanie filozofickej odpovede na otázky existencie človeka ako individuality v rôznych spoločenských súvislostiach.