Medicínska lymfológia

Autor:
ISBN: 978-80-88700-62-0
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2005
Špecifikácia: Tvrdá väzba, viac ako 300 klinických zobrazení, 420 strán

65,00 €
Na sklade

Kniha dôkladne analyzuje a porovnáva lymfatický systém obojživelníkov, plazov, rýb, vtákov, hydiny a cicavcov (myš, škrečok, morča, králik, potkan, mačka, pes, kôň, ošípané, prežúvavce, v samostatnej kapitole rozpracúva lymfatický systém človeka). Rozsiahla kolektívna monografia sumarizuje najnovšie vedecké výskumy 80-tich popredných odborníkov z medicínskej oblasti viacerých krajín EÚ a USA a je možné ju považovať za významný počin predovšetkým vzhľadom na súvislosť vplyvu životného prostredia na lymfatický systém a následne na vnik nádorového ochorenia ľudí i zvierat. Kniha, ktorá svojím komplexným pohľadom na problematiku nemá zatiaľ ani v svetových reláciách konkurenciu, sa má stať nedmysliteľnou súčasťou nielen profesionálnej práce lekárov, ale zároveň aj súčasťou všeobecného záujmu o rozvoj výskumu rakoviny vôbec. Kniha  obsahuje množstvo tabuliek, grafov, schém, register termínov, zoznam medzinárodne používaných skratiek a značiek.

Úvod do lymfológie
1. Fylogeneze lymfatického systému
2. Ontogeneze lymfatických cév, původ a markery lymfatického endotelu
3. Morfológia lymfatického systému
4. Fyziológia, patologická a experimentálna fyziológia lymfatického systému
5. Patológia lymfatického systému
6. Lymfatický systém a vonkajšie životné prostredie
7. Lymfatický systém a nádorové choroby
8. Klinika lymfatických uzlín
9. Zobrazovacia diagnostika lymfatického systému
10. Lymfatický systém, farmakodynamika a farmakoterapia
11. Chirurgické zásahy do lymfatického systému
12. Lymfatický systém z pohľadu hygieny potravín

František Lešník: DrSc., prof. MVDr. DrSc., absolvent Veterinárskej fakulty v Košiciach, zaoberá sa bunkovou biológiou a veterinárnou onkológiou (onkovirológiou), je zakladateľom Česko – Slovenskej veterinárskej onkológie, autorom a spoluautorom desiatok vedeckých a odborných prác vrátane monografií zaoberal sa nádorovými chorobami herpesvírusového a retrovírusového pôvodu a v súčasnosti papilómavírusového pôvodu a enviromentálnymi rizikovými faktormi, je členom European Association for Cancer Research, Československej biologickej spoločnosti, Slovenskej imunologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Ján Danko: prof. MVDr., PhD., absolvent Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, pracuje na Ústave anatómie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, pôsobil ako expert v zahraničí, zaoberá sa vývinom centrálneho nervového systému a zavádzaním nových metód trvalých anatomických preparátov, jeho prioritou v súčasnosti je veterinárna aplikovaná anatómia vrátane štúdia lymfatického systému vo vzťahu k environmentálnym faktorom, je autorom viacerých významných vedeckých a odborných prác.