Etické dilemy Pierra Abélarda

Autor:
ISBN: 978-80-88700-75-3
Vydavateľ: Hajko&Hajková, 2010
Špecifikácia: Mäkká väzba so záložkami, 120 strán

8,90 €
Na sklade

Charakteristika:
Autor skúma etiku Pierra Abélarda v celej jej komplexnosti, ako po historickej, diachrónnej línii, tak aj synchrónnej, v rámci kontextu života Pierra Abealarda. Tento počin je v slovenskej filozoficko-etickej spisbe veľmi prínosný, lebo   preklady originálnych diel, až na jeden český preklad s názvom Abélard a Heloise (Dopisy utrpení a lásky), úplne absentujú. Cenné sú najmä názory Abélardových súčasníkov, keďže tie v slovenskej filozofickej literatúre zatiaľ absentujú. V Jozekovom texte je zvýraznená subjektivizačná tendencia Abélardovej náuky o poznaní, ktorá  sa prejavuje v etike v dôraze  na úmysel, ako jedinečnom a podstatnom kľúči k spravodlivému etickému aj právnemu hodnoteniu každého jednotlivého človeka. Text nastoľuje problematiku mravnej indiferencie v ľudskom konaní. Mravnú kvalitu dostáva ľudský skutok až vôľovým rozhodnutím konať proti svojmu svedomiu alebo v súhlase so svojim svedomím. Čo je proti svedomiu, to je mravné zlo - etický nedostatok.Ťažisková časť získaných materiálov pochádza z dominikánskych, benediktínskych a jezuitských archívov a knižníc, kde bolo možné nahliadnuť do zdrojov originálneho i sekundárneho charakteru.

Obsah:
Slovo na úvod
Predabélardovské tendencie scholastickej doby
Teologická etika Augustína
Dielo a charakteristika osobnosti
Vzájomná kritika postojov a teórií Abélarda a jeho súčasníkov
Aspekt slobodnej vôle v myslení Bernarda z Clairvaux
Koncepčné prvky Abélardovej filozofie
Pramene pre poznanie etických názorov Abélarda
Najvyššie dobro
Sloboda a morálne motívy
Morálne normy
Dobro a zlo – hriech
Vina a zásluha
Intencia v etike „morálneho skutku“ Abélarda
Skutok a svedomie
Láska k Bohu a blížnemu
Láska ako norma morálnosti
Vedomý a slobodný akt
Túžby, rozhodnutia a čin
Doslov
Bibliografia
Menný register
Vecný register

 

Informácie o autorovi:
Paedr. Milan Jozek, PhD.
(1971 v Žiline), absolvent Krakovského Ignatianum, začínal ako učiteľ náboženskej výchovy, v súčasnosti pôsobí na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre. Z publikačných aktivít je zaujímavá jeho orientácia na etiku rodiny, riešenie morálnych základov rodiny vo sfére formačného procesu nového pokolenia, problematika tolerancie a princípov uznávania inakosti Druhého, či naznačovanie plurality v línii spoločenskej identity človeka.